ಸುರಭಿ ಮಧುಮೇಹ ಚೂರ್ಣ

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು.
DSC_1736

Comments are closed.